[et_pb_section fb_built=“1″ _builder_version=“4.7.4″ _module_preset=“default“][et_pb_row _builder_version=“4.7.4″ _module_preset=“default“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“4.7.4″ _module_preset=“default“][et_pb_text _builder_version=“4.9.10″ _module_preset=“default“ hover_enabled=“0″ sticky_enabled=“0″]

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I PRAVILA KORIŠĆENJA

AGRO BUDGET SYSTEM
1. PRIHVATANJE USLOVA KORIŠĆENJA

Ovim uslovima regulisani su uslovi poslovanja, prava i obaveze korisnika te ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Internet platforme https://agrobudget.com/ (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva AGRO BUDŽET SISTEM DOO SOMBOR sa registrovanim sedištem na adresi: Vere Gucunje 15, 25000 Sombor, e mail: office@agrobudget.com, matični broj: 21634786, PIB: 112247539 (u daljem tekstu: AGRO BUDGET SYSTEM). Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između AGRO BUDGET SYSTEM i svakog pojedinačnog korisnika koji pristupi ili koristi usluge Platforme.

AGRO BUDGET SYSTEM posluje u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.
Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, te pristupom putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona/mobilne aplikacije) korisnik izjavljuje da je obavešten od sadržini Opštih uslova poslovanja (u daljem tekstu: OUP), te da je saglasan sa odredbama i uslovima navedenim u daljem tekstu, a koji su obavezujući.

2. OPŠTI USLOVI

2.1.
AGRO BUDGET SYSTEM platforma je elektronsko (Internet) okruženje koje omogućava korisnicima da registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koja Platforma pruža, odnosno da objavljuju sopstvene oglasne poruke pod propisanim uslovima (u daljem tekstu: korišćenje)

2.2.
Određenja pitanja i elementi ugovornog odnosa između AGRO BUDGET SYSTEM i korisnika komercijalne, finansijske i tehničkog – operativne prirode a koji nisu izričito uređeni ovim OUP, uređeni su posebnim pravilima i uslovima koje donosi i objavljuje AGRO BUDGET SYSTEM i o kojima će korisnici biti obavešteni na adekvatan način u okviru Platforme. Navedena pravila smatraće se sastavnim delom ovih OUP.

2.3.
Korisnik platforme mogu biti pravna I fizicka lica – kompanije I pojedinci i/ili registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Korišćenjem Platforme Korisnik potvrđuje da ima potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa AGRO BUDGET SYSTEM u pogledu korišćenja Platforme u skladu sa važećim propisima države svog sedišta – prava po kome je osnovano. Korisnik snosi isključivu odgovornost i dužan je da obezbedi da korišćenje Platforme bude u skladu sa relevantnim propisima i odredbama ovih OUP. AGRO BUDGET SYSTEM zadržava pravo da privremeno ili trajno onemogući / zabrani pristup Platformi svakom korisniku u slučaju postojanja sumnje da Korisnik ne ispunjava navedene uslove – svojim postupanjem krši relevantne propise i OUP, odnosno ukoliko na zahtev AGRO BUDGET SYSTEM ne dostavi dokaze da postupa u skladu sa zakonima i OUP.

2.4.
AGRO BUDGET SYSTEM nema svojstvo, obaveze, ni odgovornosti posrednika, niti Platforma služi posredovanju između dva ili korisnika u njihovim međusobnim transakcijama i trgovini.

2.5.

Reč Korisnik se u ovom OUP koristi kao opšti termin za sve korisnike, osim na mestima gde su posebno određena pravila za različite kategorije korisnika.

 1. LIČNI PODACI I ZAŠTITA PRIVATNOSTI

3.1.
AGRO BUDGET SYSTEM od Korisnika može zahtevati da, za potrebe korišćenja platforme, dostave određene podatke o ličnosti čije prikupljanje, korišćenje, obrada i čuvanje je uređeno propisima Republike Srbije i Politika privatnosti AGRO BUDGET SYSTEM -a koja predstavlja sastavni deo ovih OUP. Korišćenjem Platforme ili bilo kog njenog dela podrazumeva da je korisnik pročitao, razumeo i da se saglasio sa uslovima Politike zaštite privatnosti.

 1. USLOVI KOJI SE ODNOSE NA FIZIČKE KOMPONENTE I SISTEM UREĐAJA I KONEKCIJU

4.1.

Kako bi pristupio i koristio Platformu, korisnik mora da ispuni zahtevi koji se odnose na fizičke komponente i sistem uređaja koji koristi (u daljem tekstu: hardver i softver) i konekciju, a koji se vremenom mogu menjati. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za plaćanje svih troškova u vezi sa Internet konekcijom i protokom podataka, kao i za svu opremu koja je neophodna kako bi se pristupilo Platformi.

4.2.

Pristupanjem ili korišćenjem Platforme, komunikacijom u okviru ili posredstvom Platforme, korisnik komunicira sa AGRO BUDGET SYSTEM  sredstvima elektronske komunikacije ili putem telefona. AGRO BUDGET SYSTEM će komunicirati sa korisnikom sredstvima elektronske komunikacije (e mail, tekstualne elektronske poruke, u okviru aplikacije (push notifikacije), postavljanjem poruka u okviru platforme) ili putem telefona. Korisnik je saglasan sa navedenim načinima komunikacije i prihvata da uputstva, ugovori, izjave, obaveštenja i druge vrste komunikacije koje budu dostavljene korisniku na navedene načine elektronske komunikacije predstavljaju pravno prihvatljive i obavezujuće načine komunikacije, kao da su učinjeni pisanim putem, izuzev ukoliko je prema važećim zakonima izričito propisana drugačija obavezna forma.

4.3.

4.4.
Tehnička obrada i prenos podataka putem platforme mogu biti nekodirani i obuhvataju: prenos preko različitih mreža i promene kako bi bili u skladu sa i prilagođeni tehničkim karakteristikama povezanih mreža i uređaja.

 1. INTELEKTUALNA SVOJINA

5.1.

Platforma je zaštićena zakonima Republike Srbije i drugim međunarodnim propisima koji uređuju zaštitu prava intelektualne svojine. Oznaka „https://agrobudget.com“ i njeni delovi, skraćenice i Internet adrese predstavljaju predmete zaštite prava intelektualne svojine (kao što su žig, oznake, poslovna imena i /ili Internet adresa i drugo) AGRO BUDGET SYSTEM -a. Pored navedenog, celokupan sadržaj platforme, uključujući i računarske kodove i programe, fotografije, slike, grafike, animacije, video, muziku, zvuk i tekst (u daljem tekstu: sadržaj platforme) je vlasništvo AGRO BUDGET SYSTEM i/ili njegovih partnera, davalaca licence i slično i predstavlja zaštićeni sadržaj. Sadržaj platforme ne obuhvata korisnički sadržaj koji korisnik kreira, postavlja, objavljuje ili prenosi putem platforme, kao ni sadržaj poruka i druge komunikacije koju korisnik upućuje drugim korisnicima ili   AGRO BUDGET SYSTEM.

5.2.

Korisnik ne stiče bilo kakva prava na https://agrobudget.com platformi ili njenim delovima, oznaci „https:// agrobudget.com“ili sadržaju platforme.

5.3.

Korisnik se slaže i obavezuje da ni pod kakvim okolnostima neće: a) kopirati, reprodukovati, prevoditi, sastavljati reverzibilnim putem, razdvajati, izvoditi izvorni kod, ili rastavljati https://agrobudget.com platformu ili sadržaj platforme, u celini ili delimično, niti stvarati izvedena dela na osnovu istih; b) modifikovati ili izazvati modifikaciju bilo koje datoteke koja je deo https://agrobudget.com platforme; c) koristiti bilo koji program ili računarski kod koji na bilo koji način utiče na https://agrobudget.com platformu ili sadržaj platforme ili programe automatizacije ili bilo koje programe koji prekidaju, podražavaju ili preusmeravaju komunikaciju u okviru ili iz ili prema https://agrobudget.com platformi ili prikupljaju informacije o https://agrobudget.com platformi čitajući delove memorije koja se koristi za skladištenje informacija o radu i korišćenju https://agrobudget.com platforme i aktivnostima korisnika.

 1. REGISTRACIJA / KORISNIČKI NALOG / PRAVILA KORIŠĆENJA

6.1.

Korisnik koji želi da koristi i ima pristup posebnim uslugama u okviru https://agrobudget.com platforme, mora da registruje svoj korisnički nalog na platformi (u daljem tekstu: nalog). Nalog predstavlja jedinstveni, neprenosivi, elektronski nalog, koji dodeljuje   AGRO BUDGET SYSTEM, koji mora biti propisno registrovan  na način definisan ovim OUP i drugim objavljenim opštim pravilima koje propiše AGRO BUDGET SYSTEM.

6.2.

Nalozi koji se registruju  na automatski način nisu dozvoljeni. Korisnik može imati samo jedan nalog.

6.3.

Postupak registracije naloga i se vrši elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na https://agrobudget.com platformi, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom naloga Korisnika od  strane  AGRO BUDGET SYSTEM . U okviru tog naloga ovlašćena lica korisnika unose tražene podatke koje moraju potvrditi, odnosno verifikovati elektronskim putem u vidu linka koji se korisniku dostavlja odmah po aktivaciji naloga u automatski generisanom e mailu  ili unošenjem jedinstvenog koda dobijenog putme SMS poruke. Aktivacijom i verifikacijom naloga na opisani način postupak registracije je okončan  između  korisnika  AGRO BUDGET SYSTEM . Postupak registracije za korisnika počinje po zaključenju ugovora između korisnika i  AGRO BUDGET SYSTEM .

6.4.

Registracijom naloga ovlašćenog lica Korisnika, Korisnik potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove, da ima zahtevanu poslovni sposobnost i da ima odgovarajuće ovlašćenje za zaključenje ovog pravno posla u skladu  sa važećim propisima države svog sedišta. Korisnik i svaki klijent korisnika mora biti pravno lice   ili  registrovano poljoprivredno gazdinstvo osnovano/registrovano u skladu sa propisima države sedišta da bi mogao samostalno registrovati nalog.   Korisnik   je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces registracije Naloga, kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene. Svi podaci koji su dati AGRO BUDGET SYSTEM -u podležu uslovima propisanim ovim OUP i Politici privatnosti. AGRO BUDGET SYSTEM   će obrađivati podatke u cilju ispunjenja zakonom propisanih obaveza, odnosno u svrhe dozvoljene zakonom, a naročito radi: održavanja naloga, staranja da korisnik poseduje jedinstveni nalog, pitanja bezbednosti, uklanjanje grešaka, tehničku podršku i slično.

6.5.

Korisnik se, u svoje ime , odnosno lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov nalog, obavezuje da će poštovati ove OUP. Korisnik snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovede putem njegovog naloga i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena lica upoznata sa ovim OUP, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje  AGRO BUDGET SYSTEM .

6.6.

Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog naloga i lozinke. AGRO BUDGET SYSTEM ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost naloga i dostupnih informacija.

6.7.

Korisnik ne sme da koristi svoj nalog u bilo kakve nelegalne ili nedozvoljene svrhe, niti na način koji je protivan važećim zakonima/propisima, uključujući i propise o zaštiti intelektualne svojine, zaštiti ličnih podataka i zaštiti poslovne tajne. Korisnik ne sme da koristi nalog na način koji za posledicu ima ili može imati prekid, oštećenje ili umanjenje performansi https://agrobudget.com/ platforme ili njenih delova/usluga; ili na štetu drugih korisnika ili trećih lica. Nedozvoljenim načinom korišćenja naloga, dostupnih funkcionalnosti https://agrobudget.com/ platforme, odnosno nedozvoljenim radnjama smatraće se naročito sledeće:

 • prikupljanje ili traženje e-mail adresa ili drugih kontakt informacija drugih korisnika ili trećih lica radi slanja nezatraženih komercijalnih ili drugih vrsta poruka ili komunikacije;
 • prikupljanja ili traženja podataka o ličnosti, tajnih ili zaštićenih podataka, za komercijalne ili nedozvoljene svrhe, kao i objavljivanje, prenošenje, unošenje ili čuvanje takvih podataka;
 • slanje uvredljivih, uznemiravajućih, pretećih ili spam poruka, uključujući i postavljanje (URL) linkova ka oglasima na https://agrobudget.com/ platformi ili sadržaju platforme u nezatraženim e-mail porukama ka trećim licima;
 • lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem;
 •  učitavanje, postavljanje, prenošenje, deljenje, čuvanje ili na drugi način činjenje dostupnim sadržaja koji predstavlja, podstrekava ili pomaže u izvršenju krivičnog dela i narušava prava trećih lica; krši važeće zakone i druge propise; je uvredljiv, preteći, diskriminatorski, narušava ugled trećih lica, krši važeće zakone i druge propise; je obmanjujući, uznemirujući, zabranjen, onemogućava ili otežava korišćenje https://agrobudget.com/ platforme ili koji može da našteti AGRO BUDGET SYSTEM ili drugim korisnicima ili ih izloži nekog vrsti odgovornosti;
 •  korišćenje Java, tabela, HTML ili drugih vrsta računarskih kodova ili komandi koje nisu dozvoljene u porukama;
 •  korišćenje, podržavanje ili promovisanje nedozvoljenih poslovnih praksi, a naročito nepoštene, obmanjujuće ili nasrtljive poslovne prakse, nelojalne konkurencije (naročito slanje poruka ili direktno ili posredno promovisanje konkurencije AGRO BUDGET SYSTEM), piramidalnih šema i slično;
 • oglašavanje koje podstiče ili navodi na ponašanje kojim se ugrožava zdravlje, fizički i psihički razvoj dece ili maloletnika.

U slučaju korišćenja naloga suprotno ovom članu ili uopšte OUP AGRO BUDGET SYSTEM  zadržava pravo otkazivanja naloga korisnika, što bi rezultiralo uskraćivanjem prava pristupa sadržajima i mogućnosti korišćenja platforme u svojstvu korisnika, odnosno raskidom ugovora.

6.8.

Korisnik ima pravo da otkaže svoj nalog u skladu sa pravilima za otkazivanje naloga, ovim OUP i odredbama ugovora zaključenog između Korisnika I AGRO BUDGET SYSTEM  -a.

6.9.

U slučaju postupanja Korisnika protivno ovim OUP i njihovim sastavnim delovima, važećim propisima ili ukoliko su radnje korisnika štetne za https://agrobudget.com/ platformu ili

AGRO BUDGET SYSTEM  ili ako ponašanje korisnika nosi pravni ili materijalni rizika za

AGRO BUDGET SYSTEM  ili ako korisnik ugrožava prava trećih lica ili po nalog nadležnog organa ili institucije, AGRO BUDGET SYSTEM ima pravo da privremeno suspenduje i/ili ukine nalog korisnika i odbije bilo kakvu trenutnu ili buduću mogućnost korišćenja https://agrobudget.com/ platforme, odnosno preduzme druge aktivnosti u skladu sa ugovorom.

6.10.

Postupak registracije naloga je besplatan, vrši se elektronski, u okviru vođenog postupka prijave na https://agrobudget.com/ platformi, dostavljanjem i unošenjem traženih podataka i u skladu sa datim uputstvima. Registracioni proces započinje aktivacijom naloga (deo koji popunjava korisnik) nakon čega se isti mora verifikovati elektronskim putem u vidu linka koji se klijentu korisnika dostavlja odmah po aktivaciji naloga u automatski generisanom e-mailu ili unošenjem jedinstvenog koda dobijenog putem SMS poruke. Aktivacijom i verifikacijom naloga na opisani način postupak registracije za klijenta je započet, te momentom kada klijent generiše svoju lozinku za pristup nalogu postupak registracije naloga klijenta je okončan i između klijenta korisnika i

AGRO BUDGET SYSTEM   je uspostavljen odnos.

 1. POSTAVLJANJE KORISNIČKOG ZAHTEVA

7.1.

Korisnik koji je uspešno registrovao nalog može pod propisanim i važećim uslovima objavljivati svoj zahtev za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju na https://agrobudget.com/ platformi. Objava sadržaja se vrši elektronski u okviru vođenog postupka na Platformi, dostavljanjem traženih podataka i sadržaja i u skladu sa datim uputstvima.

7.2.

Svi dostavljeni podaci Korisnika podležu uslovima propisanim ovim OUP i Politikom zaštite podataka o ličnosti i biće korišćeni za zakonom propisane svrhe, radi ispunjenja ugovornih obaveza ili pružanja korisničke podrške. Za više informacija o rukovanju dostavljenim podacima ličnosti i koje podatke AGRO BUDGET SYSTEM objavljuje ka drugim Korisnicima Platforme, pogledati Politiku zaštite privatnosti.

7.3.

Korisnik je ovlašćen i odgovoran za proces postavljanja zahteva za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju ,  za odabir teksta, sadržaja, podataka i dokumenata koji se prenose , za određivanje i menjanje sadržaja i podataka koji se prenose, kao i za odabir primaoca. Korisnik je u obavezi da dostavi i unese tačne i potpune podatke koji su neophodni kako bi se završio proces , kao i da ažurira podatke čim dođe do njihove promene.

7.4.

Zahtev za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju objavljen od strane korisnika može da bude vidljiv  njemu kao I administrator platforme. Zahtev za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju objavljen od strane korisnika vidljiv je takodje i saradnicima kome je zahtev upućen.

7.5.

Okončanjem postupka za objavu zahteva za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju na prethodno opisani način, Korisnik je izdao nalog za izradu zahteva za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju  između Korisnika i AGRO BUDGET SYSTEM   je zaključen ugovor o o kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa izradom zahteva  vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju putem https://agrobudget.com platforme čija sadržina je određena ovim OUP i njihovim sastavnim delovima, što će biće potvrđeno posebnim ugovorom zaključenim sa Korisnikom. Registrovani korisnik po  zahteva za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju , ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

7.6.

Izvršenjem naloga za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju  datog od strane Korisnika,  na https://agrobudget.com platformi, AGRO BUDGET SYSTEM   je u celosti ispunio svoje ugovorne obaveze i usluga je u celosti izvršena.  Prihvatanjem ovih OUP, registrovani korisnik je saglasan i prihvata mogućnost kontakta na e – mail ili broj telefona od strane drugih korisnika platforme u cilju realizacije trgovine, kao i u cilju kontakta sa administracijom

AGRO BUDGET SYSTEM     . Dodatno, korisnik je saglasan da prihvatanjem ovih OUP,  

AGRO BUDGET SYSTEM   ima pravo objave njegovog poslovnog imena i logoa u marketinške svrhe na zvaničnim profilima koje AGRO BUDGET SYSTEM   vodi (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Linkedin) ili na pisanom materijalu.

7.7.

Korisnik kontroliše pristup  korisnika i odgovora za njegovo korišćenje usluga (postupanje) u skladu sa ovim OUP. Korisnik je isključivo odgovoran za sve administrativne i bezbednosne aspekte u vezi sa korišćenjem usluga platforme. AGRO BUDGET SYSTEM   nije odgovoran za bilo kakav korisnički pristup ili akreditive. Ako korisnik dostavi korisničke podatke za dalju obradu, korisnik je isključivo odgovorni za tačnost i zakonito pribavljanje i obradu tih podataka.

7.8.

U skladu sa ovim OUP, AGRO BUDGET SYSTEM će uložiti komercijalno razumne napore da korisniku pruži pomoć putem telefona ili e-maila, u periodu od 8:00 do 16:00 sati, sa izuzećem neradnih dana. Kao deo procesa registracije, korisnik identifikuje administrativno korisničko ime i lozinku za nalog na platformi AGRO BUDGET SYSTEM      .

7.9.

AGRO BUDGET SYSTEM   zadržava pravo da: odbije da objavi zahtev  korisnika i/ili modifikuje sadržaj zahteva  Korisnika u skladu sa propisima i uslovima navedenim u ovim OUP.

7.10.

Bez obzira na druge odredbe ovih OUP, sledeća pravila, obaveze i ograničenja se primenjuju na zahteve za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju koje Korisnik objavljuje putem https://agrobudget.com platforme:
a) zahtevi za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju  moraju biti u skladu sa principima i obavezama koje propisuje Zakon  i drugi relevatnti propisi Republike Srbije;
b) nije dozvoljeno oglašavanje:

 1.  medicinskih ili alternativno – medicinskih postupaka i metoda, sem u slučaju pravnih lica koja poseduju sertifikat ili posebnu dozvolu za obavljanje ovakvih delatnosti ili nadrilekarstva;
 2. opojnih droga i njihove upotrebe;
 3. lekova i lekovitih preparata;
 4. dijetetskih suplemenata ili dijetetskih dodataka, sem u slučaju pravnih lica koja poseduju potvrdu o upisu ovakvih proizvoda u bazu podataka koju vodi Ministarstvo zdravlja, kao i potvrdu o upisu pravnog lica u Centralni registar u smislu člana 15. Zakona o bezbednosti hrane:
 5. oružja i municije, uključujući kopije oružja, startne pištoljem kao ni sličnih artikala i sredstva za samoodbranu (bokseri, palice, elektrošokeri, suzavac, sprejevi i slično); posebno je dozvoljeno oglašavanje lovačkog i sportskog oružja i minicije za ta oružja;
 6. duvana i duvanskih proizvoda, elektronskih cigareta i slično kao i njihove upotrebe / konzumiranja;
 7. alkoholnih pića sa sadržajem alkohola većim od 20% i njihovog konzumiranja, kao ni svakog isticanja žiga ili druge oznake alkoholnog pića;
 8. piraterije i piratskih kopija proizvoda, digitalne distribucije računarskih igara i njihova nabavka za fizička lica, distribucija drugih digitalnih dobara (Internet nalozi, profili, softverske instalacije, kriptovalute i drugo);
 9. pirotehnike;
 10. preprodaje i otkupa ulaznica za sportske, kulturne, umetničke i druge priredbe, bioskope i slično
 11.  ličnih kontakata radi upoznavanja, posredovanja u upoznavanju, sklapanja braka ili veze, prostitucije;
 12. zapošljavanja, posredovanju u zapošljavanju;
 13. mogućnosti „zarade preko interneta“ i slični, tražnja novčane pomoći ili pozajmica;
 14. pornografije i bilo kakvog drugog sadržaja koji se može okarakterisati kao degutantan a koji aludira na pornografski sadržaj, prostituciju ili bilo kakve druge provokacije;
 15. igara na sreću, klasičnih i posebnih igara na sreću (igre koje se priređuju u igraonicama, kazinima, na automatima, klađenja na sportske rezultate), srećki i tiketa (listića, lozova) koji ne mogu biti predmet prodaje, ustupanja, izdavanja i svakog drugog predstavljanja na teritoriji Republike Srbije u skladu sa zakonom koji uređuje igre na sreću. Dozvoljeno je oglašavanje nagradnih igara koje nisu igre na sreću (kvizovi znanja, veština, licitacije i slično) pod uslovom da priređivač na jasan i razumljiv način u oglašavanju istakne pravila igre, vrstu i visinu nagrade, odnosno tarifu iz člana 17. Zakona o oglašavanju;
 16. 16. provokacija / ugrožavanja bezbednosti i zdravlja; zabranjeno je da oglasna poruka, neposredno ili posredno, podstiče diskriminaciju po bilo kom osnovu, a posebno po osnovu uverenja, nacionalne, etničke, verske, rodne ili rasne pripadnosti, političkog, seksualnog ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti ili drugog opredeljenja, društvenog porekla, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti ili psihičkog ili fizičkog invaliditeta; Zabranjeno je da se oglasnom porukom podstiče ponašanje koje ugrožava zdravlje ili bezbednost primaoca oglasne poruke, a naročito:
  1) scene nasilja i destrukcije objekata i prirode, osim u cilju suzbijanja takvog ponašanja
  2) prikazi koji mogu da izazovu strah i agresivnost
  3) seksualno uznemiravanje
  4) prikazivanje maloletnika u vezi sa seksualnošću, kao i muškaraca i žena kao i dečaka ili devojčica sa seksualnim odlikama odraslih
  5) podsticanje ili odobravanja postupaka koji su zabranjeni propisima o zaštiti životne sredine, kao i iznošenja neistinitih tvrdnji (na primer isticanjem reči „ekološki siguran“, „ekološki neškodljiv“, „eko hrana“, „organski proizvod“ i sličnih reči ili simbola) da roba ili usluga imaju pozitivan ili neškodljiv uticaj na zaštitu zdravlja ili životne sredine
 17. hrane i pića za decu mlađu od 6 meseci i to samo oglašavanje mleka, druge hrane i pića za odojčad do šest meseci starosti, kao i pribora za njihovo korišćenje
 18. političkog sadržaja
 1. c) Zahtevi za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju ne smeju biti u formi ili predstavljati javno obraćanje, proglase, pozive, konkurse i slično. Dodatno, oglasne poruke ne smeju biti u formi potražnje u bilo kom obliku (nestale osobe, kupovina ili otkup proizvoda, potražnja radnika, potražnja robe i slično). Izuzeće od zabrane objavljivanja oglasa potražnje imaju pravna lica koja potražuju proizvode čija je svrha i namena povezane sa delatnošću pravnog lica;
 2. d) zahtevi za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju ne smeju sadržavati fotografije ili prikaze lica, tuđih ličnih imena i prezimena ili podatke koji omogućavaju ličnu identifikaciju trećih fizičkih lica, osim u slučaju:

  1) postojanja izričite saglasnosti lica sa fotografije ili nosioca tog ličnog imena i prezimena ili vlasnika drugog ličnog podatka
  2) za fotografije: korišćenja posebnih fotografija za koje je ponuđena na prodaju licenca za upotrebu („stock fotografije“)

e) zahtevi za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju ne smeju sadržati upućivanje (putem link – a ili na drugi način) na druge oglasne portale, oglašivače i njihove Internet stranice, elektronske (Internet) prodavnice i slično, profile društvenih mreža koji se koriste u svrhu oglašavanje ili prodaje dobara (facebook, instragram, twitter…) osim u slučaju kada oglašivač aktivira promociju koja podrazumeva unos linka koji vodi direktno na njegov eksterni sajt ili profil na društvenoj mreži; takođe, oglasi ne smeju sadržati ni žigove, logotipove ili oznake osim u slučaju da su isti brendirani žigom ili logotipom samog oglašivača

f) zahtevi za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju se ne smeju postavljati u pogrešnim ili neprikladnim kategorijama / potkategorijama;

 1. KORISNIČKI SADRŽAJ I MODIFIKACIJA SADRŽAJA

8.1.

Korisnički sadržaj podrazumeva sve komunikacije, zvuk, tekst, podatke, grafiku, fotografije, slike i sav materijal i informacije koje Korisnik dostavlja, unosi, postavlja i prenosi putem https://agrobudget.com/ platforme, kao i sve aktivnosti koje se vrše u okviru zahteve za izradu vodica za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju  , čak i kada ih vrše druga lica koja imaju pravo pristupa nalogu.

8.2.

Korisnik je isključivi vlasnik i u potpunosti odgovara za Korisnički sadržaj. Korisnik garantuje da Korisnički sadržaj nije predmet bilo kakve obaveze, bilo poverljivosti ili druge vrste, od strane AGRO BUDGET SYSTEM  i AGRO BUDGET SYSTEM  neće biti odgovoran za bilo kakvu upotrebu ili objavljivanje bilo kog korisničkog sadržaja. Izuzetno, korisnički sadržaj – podaci koji predstavljaju lične podatke korisnika podležu režimu, pravima i obavezama i odgovornosti uređenim Politikom zaštite ličnih podataka.

8.3.

AGRO BUDGET SYSTEM   ne može i nije u obavezi da prethodno ili kontinuirano pregleda, proveri ili prati korisnički sadržaj. Međutim, u cilju osiguranje bezbednosti, ispunjenja obaveza predviđenih važećim propisima, zaštite legitimnih interesa AGRO BUDGET SYSTEM  i trećih lica ili po nalogu nadležnih organa i institucija, ovlašćena lica AGRO BUDGET SYSTEM      mogu da pregledaju i/ili prate korisnički sadržaj i/ili čuvaju komunikaciju korisnika prilikom korišćenja https://agrobudget.com/ platforme, pri čemu korisnik  daje neopozivu saglasnost za takvo praćenje, preglede i čuvanje.

8.4.

AGRO BUDGET SYSTEM  ima pravo da, otkrije, prenese ili učini dostupnim korisnički sadržaj koji inače nije dostupan trećim licima, iz sledećih razloga:

 1.  kako se ne bi postupilo protivno bilo kojem zakonu, propisu ili zahtevu / nalogu ovlašćenih organa i institucija;
 2. kako bi se poštovali ovi OUP ili bilo koji drugi ugovor;
 3. kako bi zaštitio svoja zakonska i ugovorna prava;
 4. u slučaju da su nečije zdravlje ili bezbednost ugroženi; ili
 5. kako bi se prijavilo krivično delo ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti.

8.5.

Nevezano za pravila u vezi sa sadržajem  iz ovih OUP Korisnik se posebno obavezuje da neće postavljati, unositi, objavljivati ili prenositi sadržaj koji:

 1. povređuje, nezakonito prisvaja ili zloupotrebljava patent, autorsko pravo, zaštitni znak, poslovnu tajnu, neimovinsko pravo i drugu intelektualnu svojinu trećeg lica ili lična prava ili prava na privatnost;
 2. krši ili podstiče ponašanje kojim se krši važeći zakon ili propis ili dovodi do materijalne odgovornosti;
 3. je prevaran, neistinit, pogrešan ili obmanjujuć
 4. je pogrdan, nepristojan, vulgaran ili uvredljiv;
 5. propagira diskriminaciju, fanatizam, rasizam, mržnju, uznemiravanje ili zlostavljanje pojedinaca ili grupa;
 6. je nasilan ili preteći ili propagira nasilje ili aktivnosti protiv određenih lica ili entiteta ili
 7. propagira nezakonite ili štetne aktivnosti.

8.6.

 AGRO BUDGET SYSTEM   ima pravo, ali ne i obavezu da, u bilo kom momentu i bez prethodnog upozorenja, ukloni, ukine ili onemogući pristup Korisničkom sadržaju za koji, prema svojoj savesnoj proceni utvrdi da krše ove OUP ili je na neki drugi način štetan za https://agrobudget.com/ platformu ili ukoliko je to naloženo od strane nadležnog organa ili institucije.

 1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI I NAKNADA ŠTETE

9.1.

Korisnik  koristi https://agrobudget.com/ platformu na sopstveni rizik. Prava se prenose i usluge se pružaju putem https://agrobudget.com/ platforme u viđenom stanju, po principu „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“ bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih.

AGRO BUDGET SYSTEM  ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kakvog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru https://agrobudget.com/ platforme.

9.2.

AGRO BUDGET SYSTEM ne garantuje da funkcionisanje https://agrobudget.com/ platforme neće

biti prekinuti ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa ili drugih štetnih komponenti.

9.3.

AGRO BUDGET SYSTEM zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima https://agrobudget.com/ platforme, uz obaveštenje korisniku i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

9.4.

Korisnik preuzima svu odgovornost za odabir proizvoda i usluga kako bi postigao predviđene rezultate.

 

9.5.

Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da AGRO BUDGET SYSTEM  ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenje podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti takvih štete ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji) koje proističu iz:

 1. korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja https://agrobudget.com/ platforme iz bilo kog razloga;
 2. iz dobara, podatka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih ili transakcija ostvarenih preko https://agrobudget.com/ platforme
 3. neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka korisnika i
 4. izjava ili postupaka bilo koje treće strane koji se tiču https://agrobudget.com/ platforme.

9.6.

AGRO BUDGET SYSTEM  neće ni u kom slučaju snositi odgovornost za bilo kakvu štetu u iznosu većem od iznosa koji je korisnik platio AGRO BUDGET SYSTEM  za korišćenje https://agrobudget.com/ platforme, tokom perioda od tri (3) meseca pre nastanka štete.

9.7.

 AGRO BUDGET SYSTEM može suspendovati pristup korisnika bilo kojoj ili svim Uslugama bez obaveštenja za: (I) korišćenje Usluga na način koji krši važeće lokalne, državne ili strane zakone ili propise ili uslove ovih OUP , ili (II) ponovljeni slučajevi postavljanja ili otpremanja materijala koji krši ili navodno krši autorska prava ili prava na žig bilo koje osobe ili entiteta.

AGRO BUDGET SISTEM može, bez obaveštenja, da pregleda i stavi u karantin sve podatke o klijentima za koje u dobroj nameri utvrdi da krše ove uslove. AGRO BUDGET SYSTEM nema obavezu da unapred pregleda, kontroliše, nadgleda ili menja podatke o klijentima korisnika.

9.8.

Ako način korišćenja https://agrobudget.com/ platforme od strane korisnika stvara bezbednosnu ranjivost za ili nanosi štetu AGRO BUDGET SYSTEM-u ili drugima, onda može se, uz elektronsko ili telefonsko obaveštenje, suspendovati sav ili bilo koji pristup platformi. Ništa u ovoj klauzuli ne ograničava pravo AGRO BUDGET SYSTEM-a na raskid Ugovora iz gore navedenog razloga, ako se utvrdi da se korisnik ponaša ili postupa na način koji ima ili može negativno uticati na

AGRO BUDGET SYSTEM  ili druge korisnike https://agrobudget.com .

9.9.

AGRO BUDGET SYSTEM nije odgovoran za sadržaj i pravovremenost, redosled, tačnost, adekvatnost ili potpunost informacija kreiranih i prenetih od trećih lica, kao što su vest i linkovi. Sva mišljenja ili preporuke izražene putem drugih veza su isključivo mišljenja nezavisnih lica i nisu mišljenja ili preporuke AGRO BUDGET SYSTEM -a. Materijali trećih lica i veze ka njima su obezbeđene isključivo kao pogodnost za korisnike, a korisnik im pristupate i koristite ih u potpunosti na sopstveni rizik i podložni uslovima i odredbama takvih trećih lica.

 1. OSTALE ODREDBE

10.1.

Platformom rukuje AGRO BUDGET SYSTEM  u Republici Srbiji. Korisnici  koji odluče da pristupe Internet stranici i/ili platformi sa lokacija koje su izvan Republike Srbije čine to na sopstvenu inicijativu i snose odgovornost za usklađenost sa relevantnim lokalnim zakonima.

10.2.

Propusti  AGRO BUDGET SYSTEM da primeni bilo koju odredbu ovim OUP se neće smatrati odricanjem od sadašnjih i budućih prava po osnovu takvih odredbi, niti će to na bilo koji način uticati na prava dalje primenjuje svaku od tih odredbi. Izričito odricanje od prava

AGRO BUDGET SYSTEM   po osnovu odredbi, uslova ili zahteva ovih OUP neće se smatrati odricanjem od buduće obaveze poštovanja takvih odredbi, uslova ili zahteva.

10.3.

Ukoliko se neka od odredbi ovih OUP iz bilo koga razloga smatra nevažećom ili neprimenjivom, ona će biti izmenjena u onoj meri koliko to potrebno da bi postala primenjiva, ali da pri tom da ne utiče na nameru ugovornih strana, a ostatak ovih OUP će i dalje biti na snazi. Ukoliko se, međutim, utvrdi da takva odredba ne može biti izmenjena, ona će se smatrati odvojivom od ostalih uslova i neće imati nikakav uticaj na valjanost i primenjivost ostalih odredbi.

 1. IZMENE OUP

11.1.

 AGRO BUDGET SYSTEM zadržava prava da po sopstvenom nahođenju i prethodno datog obaveštenja, izvrši reviziju, ažuriranje, izmeni, dopuni ili izbriše određene odredbe ovih OUP. Ukoliko AGRO BUDGET SYSTEM  izmeni OUP u obavezi je da objavi izmenu na Internet stranici ili obavesti korisnika o istoj.

11.2.

Ukoliko korisnik ne bude prihvatio izmenjene ili nove uslove korišćenja koji su stupili na snagu, biće onemogućen da dalje koristi svoj nalog na https://cooperationm.com/ platformi sve dok se sa istim ne saglasi, što može učiniti najkasnije u roku do 60 dana. Lični podaci korisnika se ne žele saglasiti sa izmenjenim uslovima korišćenja biće obrisani na zahtev tog korisnika upućen stručnoj službi https://agrobudget.com/  platforme.

.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

©2022 Agrobudget.com - Sva prava zadržana | Dizajn Identitet doo Sombor